Co mohu nabídnout vašim projektům

Překladu každého textu předchází zevrubná analýza. To platí především o právnických pojednáních, kde vlivem rozdílů mezi anglosaskými a kontinentálním právním systémem nelze překládat slovo za slovo, ale je nezbytné srozumitelně a jednoznačně převést smysl sdělení.

Součástí mých služeb je i poradenská činnost, kdy se snažím doporučit klientům takové změny původního textu, které pomohou čtenáři či posluchači zorientovat se v jádru problému ve vztahu k jeho vlastnímu sociokulturnímu prostředí.

V případě požadavku na soudně ověřený překlad je nezbytné, abych získal originální listiny nebo jejich ověřenou kopii. Aby takový překlad splnil svůj účel a byl uznáván příslušnými úřady a orgány, je totiž nezbytné jej připojit k původním listinám a opatřit kulatým razítkem soudního tlumočníka, tj. tzv. tlumočnickou pečetí.

Ceny za provedený překlad či tlumočení se odvíjejí od objemu odvedené práce, jejího charakteru, náročnosti a požadovaného termínu dodání. Soudům, státním zastupitelstvím, orgánům Policie ČR a dalším orgánům státní moci účtuji částky v souladu s vyhl. 37/1967 Sb. k provedení zákona o soudních znalcích a tlumočnících v platném znění. Podniky a jednotlivci hradí ceny smluvní, jejichž orientační částky jsou uvedeny níže. 

Cena za překlady

Pro účtování překladů je základní jednotkou jedna normovaná strana po 1 800 znacích s mezerami. Cena za každou započatou normovanou stranu výsledného textu se pohybuje kolem Kč 600,- plus věcné náklady (poštovné apod.). Stálým zákazníkům a v případě většího objemu práce lze poskytnout slevu.

 

Cena za tlumočení:

Tlumočení účtuji po hodinách, kdy za každou započatou hodinu požaduji Kč 600,-, plus věcné náklady (cestovné). 

Cena za výuku:

Výuku anglickému a českému jazyku účtuji po vyučovacích hodinách (po 45 minutách), kdy za každou vyučovací hodinu požaduji Kč 500, plus věcné náklady (cestovné).